Supermatma.pl

MATEMATYKA

WITAMY W SERWISIE |

 
Zadanie 1: Niech A1, A2, A3, ...  ,An stanowią całą przestrzeń Ω zdarzeń elementarnych. Opisać za pomocą zdarzeń A1, A2, A3, ...  ,An następujące zdarzenia:
                   a) zdarzenie B = { zachodzą wszystkie zdarzenia A1, A2, A3, ...  ,An },
                   b) zdarzenie C = { nie zachodzi żadne ze zdarzeń A1, A2, A3, ...  ,An },
                   c) zdarzenie D ={ zachodzi co najmniej jedno ze zdarzeń A1, A2, A3, ...  ,An},
                   d) zdarzenie E = { zachodzi co najwyżej jedno ze zdarzeń A1, A2, A3, ...  ,An}?

Rozwiązanie:

Ad a) Zdarzenie B = {zachodzą wszystkie zdarzenia A1, A2, A3, ...  ,An }= { zachodzi zdarzenie A1,  zachodzi zdarzenie A2, zachodzi zdarzenie A3, ...,  zachodzi zdarzenie An },

B = A1 A2 A3 ... An = .

Ad b) Zdarzenie C ={ nie zachodzi żadne ze zdarzeń A1, A2, A3, ...  ,An } = .

Ad c) Zdarzenie D ={ zachodzi co najmniej jedno ze zdarzeń A1, A2, A3, ...  ,An },
D = .

Ad d) Zdarzenie E = {zachodzi co najwyżej jedno ze zdarzeń A1, A2, A3, ...  ,An },

E = .  

Następne zadanie
 

 © Copyright 2009 by Supermatma.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.